ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е приоритет за NuCell Ltd.. Поради това обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, а именно: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД), Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).